Jak wybrać konto dla dwojga?

Piotr  Ceregra
Piotr Ceregra
REDAKTOR Artykuł: 08.04.2022, Aktualizacja 17.05.2022

Finanse w związku to potencjalnie drażliwy temat, nad którym warto pochylić się jak najwcześniej i wypracować zasady postępowania, na które zgodzą się obie strony. Wspólne konto czy osobne rachunki? Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Dla niektórych par jedyną akceptowalną opcją będzie kierowanie wszystkich zarobionych pieniędzy na wspólny rachunek bankowy, a każda inna możliwość będzie im się kojarzyła z brakiem zaufania. Będą też tacy, którzy postawią na zachowanie niezależności finansowej i rozliczanie się na bieżąco z codziennych wydatków.

Jak wybrać konto dla dwojga

Do czego jest potrzebne wspólne konto?

Nawet w takiej sytuacji sensownym rozwiązaniem może być otwarcie wspólnego konta bankowego, które będzie upraszczało wzajemne rozliczenia. Jakie są plusy otwarcia wspólnego konta bankowego dla dwojga – małżeństwa lub nieformalnej pary? Posiadanie takiego rachunku pomaga zadbać o to, by partnerzy faktyczne dzielili się wydatkami w sposób, jaki wcześniej uzgodnili: na przykład po równo albo proporcjonalnie do osiąganych dochodów. Wystarczy umówić się, że każda osoba co miesiąc przelewa na ten rachunek uzgodnioną kwotę, a następnie z tych pieniędzy pokrywane są podstawowe wydatki, na przykład związane z utrzymaniem domu, zakupem żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby.

Kwestią wyboru jest to, czy takie wspólne konto będzie jedynym rachunkiem, z jakiego korzystają jego współposiadacze, czy raczej małżonkowie czy partnerzy będą chcieli dodatkowo posiadać indywidualne rachunki. Możliwe są obie opcje, bo żaden przepis nie ogranicza liczby rachunków, indywidualnych ani wspólnych, z jakich może korzystać jedna osoba.

Prawie samodzielny rachunek dla prawie dorosłego klienta. Jakie konto młodzieżowe wybrać.

Konto dla dwojga – jakie zasady obowiązują w bankach?    

Indywidualne konto w banku ma już dziś niemal każdy, natomiast rachunki wspólne są zdecydowanie mniej popularne i nie dla każdego musi być jasne, na jakich warunkach banki je prowadzą. Te zasady nie zawsze są zgodne z intuicją. O czym trzeba wiedzieć przed założeniem takiego konta?

Przede wszystkim banki nie tworzą odrębnego typu rachunków, przeznaczonych wyłącznie dla par. Niemal każde konto ze standardowej oferty może być prowadzone dla jednej osoby, jak i dla dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Niektóre banki pozwalają nawet na to, by jeden rachunek miał trzech lub czterech współposiadaczy.

Aby założyć wspólne konto, jego posiadacze nie muszą być małżeństwem, nieformalną parą ani w jakikolwiek sposób spokrewnieni – nikt w banku nie zada pytania, co łączy osoby, które chcą razem otworzyć rachunek. Wspólne konto, przynajmniej teoretycznie, mogą posiadać nawet całkiem obce osoby – o ile każda z nich ma pełną zdolność do czynności prawnych, a wszystkie mają tę samą rezydencję podatkową (w pewnym uproszczeniu oznacza to, że rozliczają się z podatków w tym samym kraju). Oczywiście w przypadku obcych osób pozostaje pytanie o sens posiadania takiego konta. W praktyce o wspólnym rachunku bankowym będą myślały głównie pary prowadzące razem gospodarstwo domowe albo wspólnie utrzymujące dziecko.

Rachunek może być od razu otwarty jako konto dla więcej niż jednej osoby, ale możliwa jest też zmiana konta indywidualnego we wspólne. Niezależnie od wybranej opcji, umowę z bankiem muszą podpisać wszyscy posiadacze wspólnego rachunki.

Każdy współposiadacz konta wspólnego ma prawo dysponować całą kwotą, jaka się na nim znajduje, a nie tylko przypadającym na niego ułamkiem, a prawa każdego współposiadacza są takie same. Aby jeden z użytkowników konta miał większe uprawnienia niż drugi (lub pozostali), trzeba sięgnąć po inne rozwiązanie. Posiadacz indywidualnego rachunku może wystąpić do banku o wydanie dodatkowej karty do konta dla współmałżonka lub partnera lub udzielić tej osobie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w pełnym lub ograniczonym zakresie. Wtedy jednak nie ma mowy o pełnej równowadze stron: ten, kto wystawił pełnomocnictwo, może je w każdej chwili wycofać.

Podstawowe operacje na rachunku, takie jak np. przelewy, płatności i wypłaty kartą czy zakładanie lokat terminowych każdy ze współposiadaczy konta może zlecać samodzielnie. Są jednak i takie dyspozycje, które bank wykona dopiero wtedy, gdy zgodę na to wyrażą wszyscy użytkownicy rachunku. W każdym banku lista takich „operacji podwyższonego ryzyka” może wyglądać nieco inaczej, ale można się też pokusić o wskazanie ogólnych zasad. Banki najczęściej zastrzegają, że zgoda wszystkich współwłaścicieli jest potrzebna, by uruchomić linię kredytową w rachunku, by ustanowić pełnomocnika lub zmienić zakres wcześniej ustanowionego pełnomocnictwa.

Zobowiązanie na lata warto podejmować z rozwagą. Jaki kredyt hipoteczny wybrać.

Choć rachunek i zdeponowane na nim pieniądze są wspólne, to każdy współposiadacz posługuje się własną kartą płatniczą, odrębnym zestawem danych do logowania do bankowości internetowej i do bankowości mobilnej. Każdą operację wykonaną na rachunku można więc jednoznacznie przypisać jednemu ze współposiadaczy.

Czy małżeństwo coś zmienia?

Zawarcie małżeństwa jest oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem w życiu, jednak w relacji posiadacz rachunku z  bankiem ten fakt zmienia mniej, niż by się mogło wydawać – nawet jeżeli para zdecyduje się na majątkową wspólność małżeńską. Taka wspólność oznacza m.in. to, że w skład wspólnego majątku wchodzą wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, uzyskane w czasie trwania wspólności majątkowej. Jednak zawarcie małżeństwa i ustanowienie wspólności majątkowej nie oznacza, że żona automatycznie będzie mogła korzystać z indywidualnego rachunku bankowego męża, a mąż – z rachunku żony. Konta założone jako indywidualne dla banku pozostają indywidualnymi i korzystanie z nich przez drugą osobę jest możliwe tylko po ustanowieniu dla niej pełnomocnictwa lub po zamianie konta z indywidualnego na wspólne. Ale uwaga: gdyby doszło do podziału majątku, na przykład w wyniku rozwodu albo zawarcia intercyzy, podziałowi będzie też podlegał wspólny majątek zgromadzony na indywidualnych kontach bankowych małżonków.

Nadwyżki finansowe dostępne niemal bez ograniczeń. Jakie konto oszczędnościowe wybrać?

Gdzie założyć konto dla dwojga?

Zasady, jakimi warto się kierować przy wyborze wspólnego konta, nie różnią się specjalnie od tych stosowanych przy wyborze konta indywidualnego. Przede wszystkim warto zadbać o to, by korzystanie z takiego rachunku było bezpłatne. Kont bezwarunkowo darmowych na rynku niemal nie ma, natomiast bardzo popularną praktyką jest warunkowe naliczanie przez banki opłat za prowadzenie rachunku i za posiadanie kart płatniczych. Aby zasłużyć na zwolnienie z opłaty, trzeba wykazać się wymaganą przez bank aktywnością. Co to dokładnie oznacza? Z opłat za rachunek zwalniane są osoby, które zapewniają odpowiednio wysokie wpływy na konto, często też banki dodatkowo żądają regularnego wykonywania płatności bezgotówkowych (pod uwagę może być brana ich liczba lub łączna wartość). Natomiast przy zwalnianiu ze stałych opłat za kartę zwykle pod uwagę brana jest już tylko liczba lub wartość płatności bezgotówkowych. Jeżeli do konta wydane są karty dla więcej niż jednej osoby (a to nie jest niczym niezwykłym w przypadku kont wspólnych), to o spełnieniu tego warunku musi pamiętać każdy ze współposiadaczy konta. Niemiłym zaskoczeniem może się też okazać jednorazowa opłata za wydanie drugiej karty do rachunku (niezależna od opłaty za używanie karty), pobierana przez część banków.

Korzystna promocja na start ważniejsza niż stałe opłaty. Jakie konto osobiste wybrać?

Koszt prowadzenia konta bankowego to nie tylko zryczałtowane, miesięczne opłaty za rachunek i za karty, ale również prowizje za wykonywane czynności. Dla typowego użytkownika konta bankowego najbardziej dokuczliwe mogą się okazać prowizje za podejmowanie gotówki. Najkorzystniej będzie wybrać bank, który umożliwia darmowe wypłaty z urządzeń wszystkich sieci – albo każdemu klientowi, albo przynamniej tym, którzy aktywnie korzystają z rachunku; takie rozwiązanie zapewnia najbardziej komfortowy dostęp do pieniędzy. Gdyby to okazało się trudne, rozwiązaniem może być znalezienie banku, który pozwala bez opłat korzystać z bankomatu położonego najbliżej domu lub miejsca pracy. Warto pamiętać, że wypłat można dokonywać nie tylko kartą, ale też w usłudze Blik. Co istotne, zwykle wybierając telefon zamiast karty można nieco zaoszczędzić na opłatach za podejmowanie gotówki. Darmowe albo tanie są też wypłaty z kasy sklepu przy okazji zakupów opłacanych karta debetową, a więc usługa cashback.

Prawdziwy rachunek czy tylko namiastka? Jakie możliwości daje konto bankowe dla dziecka?

Wspólne konto z premią?

Powszechnie stosowaną przez banki praktyką jest oferowanie bonusów finansowych nowym klientom, którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste. Po spełnieniu stosunkowo prostych warunków, wskazanych w regulaminie promocji, na dobry początek można dostać od banku nawet kilkaset złotych. W tej sytuacji otwieranie konta poza promocją jest mało opłacalne. Ta zasada w równym stopniu dotyczy kont indywidualnych i wspólnych.

Jak zawsze, zasad obowiązujących w danej promocji trzeba szukać w regulaminie danej promocji. Zazwyczaj konta wspólne są traktowane przez banki na równi z indywidualnymi, a to znaczy, że nowi klienci mogą się ubiegać o nagrodę finansową, jednak obowiązuje zasada: jeden rachunek, jedna premia. Nie ma tu znaczenia, że konto osobiste ma dwóch (lub więcej) współwłaścicieli. Z punktu widzenia banku pozyskanie pary otwierającej wspólne konto to dobry interes: wypłacając jedną premię, instytucja finansowa pozyskuje dwójkę klientów.

Wnioskując o konto wspólne trzeba się liczyć z tym, że sama procedura jego otwarcia może się okazać nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku konta indywidualnego, a niektóre sposoby (np. „na selfie”) – wręcz niedostępne. Warto jednak pamiętać, że gdyby z jakiegokolwiek powodu otwarcie wspólnego konta w promocji było utrudnione czy niemożliwe, to takie ograniczenie da się obejść. W takiej sytuacji można otworzyć konto indywidualne, by później przekształcić je w rachunek wspólny. Jednak uwaga, w części banków za taką zmianę pobierana jest niewielka opłata.

Jak zrezygnować ze wspólnego konta?

Wspólny rachunek jest wygodnym narzędziem, gdy relacje między jego posiadaczami układają się dobrze. Jednak gdy zaczną się psuć, sytuacja może się mocno skomplikować: przede wszystkim dlatego, że każdy ze współposiadaczy takiego rachunku może wydać dyspozycję przelania całości zgromadzonych na nim środków na swoje indywidualne konto. Najczęściej też każdy ze współposiadaczy może sam zdecydować o zamknięciu wspólnego konta. Jednak nie jest to bezwzględnie obowiązująca zasada, a banki mają prawo rozwiązać tę kwestię inaczej i na przykład oczekiwać zgodnej dyspozycji wydanej przez współposiadaczy rachunku. Zasady zamykania wspólnych kont są opisane w regulaminie prowadzenia rachunków, a ten dokument najłatwiej jest znaleźć na stronie internetowej banku.

Piotr  Ceregra
Piotr Ceregra
REDAKTOR Artykuł: 08.04.2022, Aktualizacja 17.05.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.