Regulamin korzystania z Serwisu

Administrator Strony
Administrator Strony
Artykuł: 05.04.2022, Aktualizacja 05.10.2022

Par. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin korzystania z serwisu internetowego finansowyopiekun.pl („Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Afilo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179408, NIP 9542247411, wysokość kapitału zakładowego 725.000,00 zł („AFILO”) za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego przez AFILO pod następującym adresem: www.finansowyopiekun.pl („Serwis”). Serwis zawiera m.in. informacje na temat usług i produktów, których dostawcami są zaufani partnerzy AFILO tj. podmioty związane z AFILO umową na przedstawienie oferty świadczenia usług (w szczególności, banki, pośrednicy finansowi, kredytodawcy, ubezpieczyciele, instytucje finansowe) („Partnerzy”).
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis (z wyłączeniem stron, do których prowadzą ewentualne linki zamieszczone w ramach Serwisu, w tym szczególności stron, w ramach których ich administratorzy oferują sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży usług finansowych) jest prowadzona przez AFILO jako jej administratora. Serwis może zawierać odesłania (np. w formie linków aktywnych, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą lub są bezpośrednio lub pośrednio związane z treściami zamieszczonymi przez AFILO w ramach Serwisu. Nie oznacza to jednak automatycznie, że AFILO jest administratorem tych innych stron internetowych, czy też jest w jakikolwiek sposób powiązany kapitałowo lub osobowo, z takimi stronami internetowymi lub ich administratorami.
 4. Osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu, jak też korzystająca z usług świadczonych przez AFILO drogą elektroniczną w ramach Serwisu („Użytkownik”), zobowiązana jest, przed rozpoczęciem odwiedzania i korzystania z Serwisu oraz powyższych usług, zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien odwiedzać, ani korzystać z Serwisu oraz powyższych usług.

Par. 2. Usługi świadczone przez AFILO w ramach Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu AFILO świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie następujące usługi:
 2. Usługę informacyjną – która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce finansowej, w tym o informacji o produktach i usługach Partnerów, które są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 3. Usługa wsparcia marketingowego – w ramach której Użytkownik uzyskuje przy pomocy AFILO możliwość wypełnienia formularza zaufanego Partnera lub Partnerów o zakres danych niezbędnych i wymaganych przez zaufanego Partnera/ Partnerów do przedstawienia Użytkownikowi przez zaufanego Partnera jego oferty produktów lub usług. W ramach realizacji Usługi wsparcia marketingowego, Użytkownik uzyskuje również możliwość przekierowania na infolinię zaufanego Partnera, poprzez zamieszczenie w Serwisie odnośników internetowych zaufanych Partnerów.
 4. Usługę wyszukiwania - która polega na umożliwieniu Użytkownikowi zdalnego wyszukiwania, sortowania i wyświetlania danych, treści i informacji zawartych w Serwisie za pomocą udostępnionej przeglądarki umożliwiającej wyszukiwanie;
 5. Usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do AFILO zapytania lub prośby o podjęcie kontaktu w dowolnym celu, w tym również w celu świadczenia Usługi wsparcia marketingowego;
 6. usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez AFILO do Użytkowników, którzy wcześniej dokonali zapisu na Newsletter przy wykorzystaniu dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie oraz podali swój adres e-mail (a tym samym wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od AFILO w rozumieniu przepisu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), informacji określonych w postanowieniu 5 ust. 1 Regulaminu;

(indywidulanie „Usługa” lub łącznie „Usługi”).

 1. Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności w ramach Serwisu, takich jak: (i) wejście do Serwisu oraz przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna); (ii) wpisanie hasła do wyszukiwarki znajdującej się w ramach Serwisu (Usługa wyszukiwania); (iii) prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie odpowiedniego formularza elektronicznego zamieszczonego w ramach Serwisu dedykowanego do danej Usługi (Usługa kontaktu, Usługa Newsletter, Usługa wsparcia marketingowego).
 2. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania, Usługi kontaktu, Usługi wsparcia marketingowego za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu, jak też korzystania z Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania lub Usługi kontaktu, Usługi wsparcia marketingowego świadczonych przez AFILO w ramach Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z Usługi Newsletter wymagania działania określonego odpowiednio w 5 ust. 6 Regulaminu (Usługa Newsletter).

Par. 3. Usługa informacyjna

 1. AFILO w ramach świadczenie Usługi informacyjnej może: a) przesyłać, za wyraźną zgodą Użytkownika, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; b) używać, za wyraźną zgodą Użytkownika, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego; c) zbierać, przechowywać i udostępniać zaufanym Partnerom dane osobowe Użytkowników, w związku i w celu wykonania Usługi wsparcia marketingowego; d) przesyłać Użytkownikowi, na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, informacje o statusie wniosków Użytkownika oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

Par. 4 Usługa wsparcia marketingowego

 1. Świadczenie usługi wsparcia marketingowego przez AFILO polega na umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia za pomocą AFILO formularza zaufanego Partnera lub Partnerów o zakres danych niezbędnych i wymaganych przez zaufanego Partnera/ Partnerów celem przedstawienia Użytkownikowi przez zaufanego Partnera/ Partnerów oferty dotyczącej usług lub produktów zaufanego Partnera/ Partnerów bezpośrednio w Serwisie za pomocą konsultantów AFILO lub poprzez narzędzie przeglądarkowe lub poprzez przekierowanie Użytkownika na stronę internetową zaufanego Partnera za pomocą odnośników internetowych zamieszczonych w Serwisie, wraz z wyrażeniem przez Użytkownika niezbędnych zgód na rzecz zaufanego Partnera.
 2. AFILO informuje, że nie jest, w ramach świadczenia Usługi wsparcia, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu dedykowanych przepisów prawa.
 3. Usługa wsparcia marketingowego jest przeznaczona wyłącznie do pełnoletnich Użytkowników. Użytkownik, wypełniając formularz zaufanego Partnera za pomocą AFILO oświadcza, że ma ukończone 18 lat, jak również że posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
 4. Użytkownik przyjmuje od AFILO ofertę na zawarcie umowy na realizację Usługi wsparcia marketingowego w zakresie wypełnienie formularza zaufanego Partnera poprzez:
 5. wypełnienie formularza zaufanego Partnera lub Partnerów, w tym podanie przez Użytkownika danych umożliwiających kontakt zaufanego Partnera z Użytkownikiem m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), lub danych niezbędnych i wymaganych przez zaufanego Partnera do przedstawienia oferty zaufanego Partnera w zakresie jego usług lub produktów,
 6. wyboru przez Użytkownika odpowiedniego formularza zaufanego Partnera lub Partnerów dostępnych w Serwisie,
 7. zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług lub warunkami oferowanych produktów przez zaufanego Partnera,
 8. zaakceptowaniu warunków świadczenia Usługi wsparcia marketingowego, w tym wyrażeniu niezbędnych zgód do realizacji usługi przez zaufanego Partnera.
 9. Po złożeniu przez Użytkownika zlecenia wykonania Usługi wsparcia marketingowego wyrażonej za pomocą funkcjonalności Serwisu, AFILO przystąpi do wykonania Usługi wsparcia marketingowego, w szczególności poprzez udostępnienie danych podanych przez  Użytkownika w formularzu zaufanego Partnera wybranego przez Użytkownika. AFILO informuję Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, że Usługa wsparcia  marketingowego zostaje wykonana w chwili udostępnienia danych Partnerowi, co powoduje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z AFILO.
 10. AFILO realizując Usługę wsparcia marketingowego w zakresie wypełnienia formularza zaufanego Partnera przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zaufanego Partnera lub Partnerów: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). AFILO w celu wykonania Usługi wsparcia marketingowego może dodatkowo przetwarzać, za zgodą Użytkownika następujące dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika i za jego zgodą: adres, kraj, miejscowość zamieszkania, data urodzenia, wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, PESEL, informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biur informacji gospodarczej lub BIK (Biura Informacji Kredytowej).
 11. AFILO w celu wykonania Usługi wsparcia marketingowego może udostępniać zaufanym Partnerom dane osobowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zaufanego Partnera. 

Par. 5 Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez AFILO na podany przez pełnoletniego Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach i produktach, linkach do nowych usług i produktów oferowanych przez AFILO lub zaufanych Partnerów, lub innych produktów powiązanych wraz częściowym opisem ich zawartości, informacje o akcjach promocyjnych, konkursach, opiniach i materiałach prasowych itp.
 2. Usługa Newsletter jest przeznaczona wyłącznie do pełnoletnich Użytkowników. Użytkownik, dokonując zapisu na Newsletter, oświadcza, że ma ukończone 18 lat, jak również że posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
 3. Użytkownik, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z AFILO, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), które podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od AFILO wiadomość e-mail na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez AFILO. Zaleca się, aby Użytkownik niezwłocznie dokładnie zapoznał się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania przez AFILO jego danych osobowych.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji AFILO.
 5. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 6. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter (tj. wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter) w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji z Usługi Newsletter (wypowiedzenia umowy) Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter AFILO”) do AFILO na następujący adres e-mail: newsletter@finansowyopiekun.pl lub klikając w link aktywny służący do wypisania się z subskrypcji Newsletteru zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.
 7. AFILO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 8. AFILO zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika w ramach dokonywania zapisu na Usługę Newsletter. 
 9. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1062 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone w granicach określonych postanowieniami 6 Regulaminu.

Par. 6. Tytuł własności i prawa autorskie

 1. AFILO lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich Praw Własności Intelektualnej w odniesieniu do Serwisu oraz jej treści; teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także układ tych treści w Serwisie, oraz sam Serwis, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej (,,Treść”).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Serwisie. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że AFILO wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem udzielonym w ramach Regulaminu, nie wolno kopiować, pobierać, rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody AFILO.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie dostarczonych przez niego treści oraz wykonywanie przez AFILO zależnych praw autorskich do takich treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz upoważnia AFILO do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do takich utworów. AFILO może używać dostarczonych przez Użytkownika treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez. AFILO nie ma obowiązku publikacji dostarczonych treści. AFILO może wprowadzać zmiany, skracać lub usuwać w Serwisie treści, co do których AFILO samodzielnie uzna, że stanowią one naruszenie wymogów dotyczących dostarczanych treści i innych postanowień Regulaminu. AFILO nie gwarantuje Użytkownikowi możliwości edytowania dostarczonych treści lub ich usuwania za pośrednictwem AFILO.
 6. Informujemy, że w przypadku naruszenia powyższego zapewnienia lub innych postanowień zawartych w dziale "Tytuł własności i prawo autorskie" Użytkownik zobowiązany będzie do wynagrodzenia AFILO wszelkich związanych szkód, kosztów, strat, wydatków, kosztów postępowania i dochodzenia roszczeń. W Regulaminie "Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają Treść, Znaki, Oprogramowanie oraz patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, prawa do publikacji, wszelkie prawa do baz danych (w tym prawa ekstrakcji), prawa do zastrzeżonych i nie zastrzeżonych wzorów, tajemnice handlowe oraz prawo do zachowania poufności informacji, jak również wszelkie prawa lub inne formy ochrony o podobnym charakterze, obowiązujące w dowolnej części świata, niezależnie od tego, czy którekolwiek z nich są zarejestrowane, czy też nie, a także prawa wynikające z wniosków o ich rejestrację. AFILO będzie stanowczo egzekwowała swoje Prawa Własności Intelektualnej związane z Serwisem w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego.

Par. 7. Treści prezentowane w Serwisie, w tym informacje o produktach i usługach

 1. Serwis oraz zamieszczone w nim treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o AFILO, jej działalności, jak również o produktach i usługach AFILO oraz innych podmiotów, w tym zaufanych Partnerów.
 2. O ile w sposób wyraźny nie zostało to zastrzeżone w treściach zamieszczonych w Serwisie, treści te nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych (poza umowami o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez AFILO w ramach Serwisu). Publikowane w Serwisie informacje dotyczące cen jakichkolwiek produktów lub usług są przedstawiane Użytkownikom tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży produktów lub usług przez AFILO. AFILO zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany informacji dotyczącej cen w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. W szczególności prezentowane w ramach Serwisu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. AFILO podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje i treści prezentowane w ramach Serwisu, w tym w szczególności informacje cenowe, były dokładne i aktualne. Treści te zostały zgromadzone przez AFILO z najwyższą możliwą starannością, przy czym mogą one pochodzić również od Partnerów. Jednakże, ponieważ wspomniane informacje są Użytkownikom udostępniane w ramach Serwisu dla celów informacyjnych, mogą one szybko stać się nieaktualne. Wobec powyższego AFILO zaleca oraz rekomenduje, aby Użytkownicy korzystający z Serwisu oraz pragnące korzystać z Serwisu inaczej niż dla celów uzyskania informacji o działalności AFILO lub produktach i usługach AFILO lub jej zaufanych Partnerów we własnym interesie dokonywali weryfikacji tych informacji w bezpośrednich źródłach.
 4. Treści, materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Wskazane wyżej materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów.

Par. 8. Niewłaściwe korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu:
 2. w jakikolwiek sposób (w szczególności poprzez wysyłanie informacji za pośrednictwem Serwisu), który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub ma charakter groźby;
 3. w sposób, który narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy;
 4. w celu wyrządzenia szkody (majątkowej lub osobistej) jakiejkolwiek innej osobie;
 5. w sposób naruszający dobra (w tym dobra osobiste) osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 6. w celu wprowadzenia wirusa lub innego niszczącego programu;
 7. w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
 8. w jakikolwiek sposób nie objęty upoważnieniem AFILO lub stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu;
 9. w jakikolwiek sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych AFILO lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania.
 10. AFILO informuje, że będzie w pełni współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi organami wykonywania prawa, nakazującymi lub zalecającymi AFILO ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 11. Niezależnie od postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, AFILO zastrzega sobie prawo do zawieszenia danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub zablokowania / usunięcia wszelkiej korespondencji elektronicznej lub innej przesyłki danego Użytkownika w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu (lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wspomniane naruszenie nastąpiło lub wkrótce nastąpi).

Par. 9. Odpowiedzialność

 1. AFILO podejmuje starania, aby wiadomości lub inne informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu były poprawne i dokładne, jednakże nie podejmuje wobec Użytkowników zobowiązania do zapewnienia tego w każdym przypadku. W związku z tym AFILO niniejszym informuje, że to w interesie Użytkownika jest dokonanie niezależnej weryfikacji tych wiadomości lub informacji w bezpośrednich źródłach.
 2. AFILO ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. AFILO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Serwisu oraz korzystania z Usług świadczonych przez AFILO w ramach Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności na skutek podania przez Użytkowników nieprawidłowych lub fałszywych danych osobowych, bądź niedokonania niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych.
 4. AFILO nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za treść oferty przedstawionej Użytkownikowi przez Partnera bezpośrednio lub za pomocą Serwisu, sposób wykonywania umowy zawartej przez Użytkownika z Partnerem, w tym za jakość realizowanych usług, lub adekwatność dobranych produktów, jak również za sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Partnera.

Par. 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Serwisu lub Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 3. oznaczenie osoby i dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej);
 4. dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację, jak również opis, na czym polegały nieprawidłowości w reklamowanej Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez AFILO.
 6. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na następujący adres: reklamacje@finansowyopiekun.pl
 7. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez AFILO w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez AFILO. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez AFILO.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 9. Użytkownik, który chce złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług przez Partnera powinien skontaktować się bezpośrednio z Partnerem w sposób wskazany na stronie internetowej Partnera.

Par. 11. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się AFILO

Podstawowym warunkiem technicznym korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez AFILO jest posiadanie:

 1. urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu;
 2. dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 3. przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym obsługującej następujące standardy:
 • HTTP i HTTPS;
 • HTML 5, XHTML i XML;
 • CSS 3;
 • JavaScript (w tym DHTML);
 • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;
 • obiektowy model dokumentu (DOM);
 • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
 1. w odniesieniu do takich Usług jak Usługa Newsletter, Usługa kontaktu, Usługa wsparcia marketingowego - konta poczty elektronicznej (e-mail) w ramach dowolnej domeny.

Ponadto, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, AFILO zaleca, aby Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu posiadał włączone oraz zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Par. 12. Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) („RODO”) jest AFILO.
 2. AFILO, jako administrator danych osobowych Użytkowników, przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami RODO.
 3. AFILO informuje, że wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się przez e-mail: iod@grupazpr.pl.
 4. Od Użytkowników AFILO nie pobiera w ramach Serwisu automatycznie żadnych danych osobowych, poza przypadkami ich dobrowolnego przekazania przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zawartych w ramach Serwisu, jak również poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w dokumencie zatytułowanym: „Polityka Prywatności AFILO”, udostępnionym przez AFILO w ramach Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” („Polityka Prywatności”)oraz na stronie rodo.grupazpr.pl w zakładce AFILO.
 5. AFILO może przetwarzać za zgodą Użytkownika i dla celów reklamy oraz badania zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez AFILO, inne dane Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia Usługi drogę elektroniczną.
 6. Ilekroć dla skorzystania z Usługi w ramach Serwisu niezbędne jest podanie AFILO określonych danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie AFILO wiadomości e-mail na następujący adres: kontakt@afilo.pl
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez AFILO, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez AFILO ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 8. Przed korzystaniem z Serwisu lub Usług świadczonych przez AFILO w ramach Serwisu, a w szczególności przed podaniem AFILO jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności.
 9. AFILO informuje, że świadczenie Usługi wsparcia marketingowego nie obejmuje przetwarzania danych osobowych przez zaufanych Partnerów, gdyż uzyskują oni status administratorów danych osobowych na podstawie odpowiednich zgód złożonych przez Użytkownika. W związku z powyższym, AFILO informuje, że nie wykonuje wobec Użytkowników obowiązków w zakresie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Co oznacza, że Użytkownik, który zamierza skorzystać z prawa sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub chce cofnąć zgody wyrażone na rzecz zaufanych Partnerów powinien zwrócić się osobiście z tym żądaniem do każdego z tych Partnerów.

Par. 13. Dane kontaktowe AFILO

Jeśli macie Państwo pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi odnośnie funkcjonowania Serwisu lub Usług świadczonych przez AFILO drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, to możecie Państwo skontaktować  się z nami na następujący adres:

AFILO Sp. z o.o.

Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

adres e-mail: kontakt@afilo.pl

Par. 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i dotyczących umów o korzystanie z Usług przez Użytkowników stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub odpowiednio przedsiębiorcy, któremu obowiązujące przepisy prawa przyznają niektóre uprawnienia konsumenckie, wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W razie sporów pomiędzy AFILO oraz Użytkownikami, będą one rozstrzygane polubownie, zaś w razie braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia sporu drugiej stronie, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z polskimi przepisami prawa proceduralnego.
 4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są oni uprawnieni do złożenia skargi m.in. przez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_pl. Mogą też złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego też za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. AFILO zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, publikując zmienioną wersję Regulaminu w Serwisie, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminie w Serwisie i będą obowiązywać po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu ich publikacji w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług świadczonych przez AFILO drogą elektroniczną za pomocą Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację przez danego Użytkownika.
 7. Użytkownicy, którzy dokonali zapisu na Usługę Newsletter, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji email wysłanej na adres email podany przez Użytkownika przy zapisie na powyższe Usługi. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od poinformowania o takiej zmianie.
 8. AFILO zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z jego funkcjonowaniem, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w jego funkcjonowaniu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu AFILO będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników na stronach Serwisu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 kwietnia 2022 roku.
Administrator Strony
Administrator Strony
Artykuł: 05.04.2022, Aktualizacja 05.10.2022